Dynamisk hormon diagnostik (ULTRADIAN)

Bakgrund
Hormoner är substanser som bär med sig signaler från cell till cell via blodbanan och de reglerar ett flertal livsviktiga funktioner. De utsöndras i blodbanan i rytmiska mönster som styrs och regleras av centrala organ. Dessa rytmiska mönster är nödvändiga för god kroppsfunktion och består av upprepade toppar och dalar under dygnet. Varje hormon har sitt unika specifika dygnsmönster.

Sjukdomar i endokrina organ kan leda till ökad eller minskad hormonproduktion och orsaka kroppsskada och förkortad livslängd. Det är därför viktigt att tidigt diagnostisera och behandla dessa sjukdomar.

Idag genomförs isolerade blodprovstagningar (som inte tar hänsyn till rytmiska mönster) eller upprepade blodprovstagningar som ofta kräver inläggning av patienten på sjukhus vid diagnostik och uppföljning av hormonella sjukdomar.

Forskningsprojekt.
Den övergripande målsättningen med denna studie är att etablera en ny ambulerande teknik för mätning av hormoner i underhudsfettet för att förbättra och förenkla diagnostik och uppföljning av patienter med hormonell sjukdom.

Samarbetspartners till oss har utvecklat en mikrodialysteknik för att mäta hormonnivåer i underhusfettet. Detta är en mycket mindre inkräktande metod för kontinuerliga mätningar än upprepade blodprovstagningar och ger en tillförlitlig återspegling av den naturliga rytmen hos en person.

En mikrodialysprobe är ett tunt rör tillverkat i semi-permeabelt membran med porer genom vilka små hormoner kan passera. Proben vi använder är mycket tunn- diametern är mindre än 1 mm och sätts in i underhudsfettet på buken efter lokalbedövning. Det gör inte ont att bära proben. Via proben samlas prover sedan kontinuerligt i en uppsamlingsenhet som enkelt kan fästas i ett bälte runt midjan. Insamlad provvolym uppgår till maximalt 2.5 ml. Tekniken med denna så kallade ULTRADIAN enhet har använts framgångsrikt hos friska frivilliga som alla rapporterade att det var smärtfritt att bära proben i upp till tre dygn.

Studien är ett europeiskt projekt där forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Haukelands Universitetssjukhus i Bergen, Universitetet i Bristol och Universitetet i Aten deltar.

I studien kommer patienter med Cushings syndrom, akromegali och primär hyperaldosteronism att genomgå provtagning med ULTRADIAN enheten före, och 2-3 månader efter kirurgi. Cushingpatienter kommer även att provtas med ULTRADIAN enheten 6 och 18 månader efter operation.

Patienter med Addisons sjukdom och kongenital adrenal hyperplasi kommer att provtas med ULTRADIAN enheten under pågående kortisonsubstitution. Om en justering av patientens kortisonregim görs av kliniska skäl kan patienter efter informerat samtycke genomgå ytterligare provtagning med ULTRADIAN enheten, upp till maximalt tre provtagningstillfällen. Patienter med tillväxthormonbrist kommer att göra uppehåll med sin tillväxthormonbehandling dygnet före och under det dygn då provtagning sker.

Forskningshuvudman
Stockholms läns landsting

Huvudansvarig forskare i Sverige
Olle Kämpe

Överläkare, Professor