Akut Addisonkris

Vid en Addisonkris för dig som har en diagnos!

Ge dig en spruta Solu-Cortef och ring ambulans. Om du inte klarar att ge dig
en spruta, ge din Solu-Cortef till ambulanssjuksköterskan om de inte redan har
Solu-Cortef i ambulansen. Visa ditt akutkort som du fått av din läkare. Har du
inte fått något kort bör du be din behandlande läkare om att få det.

Så här ger du dig en spruta Solu-Cortef!

Åtgärder vid misstanke på en Addisonkris/ akut binjurebarkinsufficiens.

Behandling.
Utan att invänta provsvar ges 100 mg Hydrokortison (Solu-Cortef) intravenöst. Därefter ges ytterligare 200-300 mg hydrokortison i dropp, alternativt intermittent intravenöst under det närmaste dygnet.

Till barn ges minst 25-50 mg hydrokortison (dosen styrs av kroppsvikt) intavenöst och därefer 100-200 mg som infusion eller intermittenta injektioner första dygnet.
Under 1 år 25 mg
1-6 år 50 mg
Över 6 år 100 mg

Samtidigt ges koksalt och glukos intravenöst, tex NaCl-lösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50mg/ml med tillsats av natrium, under kontroll av blodsocker.
Successiv nedtrappning av steroiddoserna görs inom några dygn till underhållsdos med tillägg av mineralkortikoid terapi.

Utlösande faktorer söks, t ex infektioner.

Utdrag ur läkemedelsboken.

lakemedelsboken