Styrelsen & stadgar

Svenska Addisonföreningens styrelse består fram till nästa årsmöte av:

Ordförande

eva

Eva Rafner

Vice ordförande

Annika Tidala

Styrelseledamöter

Eva Rafner, Martin Norrman, Madelene Karlsson, Jannica Thomsson Andreasson, Annika Tidala och Linda Collin.

Styrelsesuppleant

Eva Blomberg och Katja Okka.

Revisor

Irene Peijer

Valberedare

Stephen Thiel

Firmatecknare

Eva Rafner, Madelene Karlsson, Annika Tidala och Martin Norrman
Svenska Addisonföreningen är en idéell förening
org.nr. 802437-9474

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020
Årsreovisning för 2020

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för 2020

Årsredovisning 2019
Årsredovisning för 2019

Verksamhetsberättelse
verksamhetsberattelse för 2019

Årsredovisning 2018
Årsredovisnig för 2018

Verksamhetsberättelse 2018
verksamhetsberattelse

Årsredovisning 2017
Arsredovisning 2017
Verksamhetsberättelse 2017
verksamhetsberattelse för 2017

Årsredovisning 2016
arsredovisning 2016
Verksamhesberättelse
verksamhetsberattelse 2016

Årsredovisning 2015
arsredovisning 2015
Verksamhetsberättelse 2015
verksamhetsberattelse 2015

Årsredovisning 2014
arsredovisning
verksamhetsberättelse 2014
verksamhetsberattelse för 2014

Årsredovisning 2013
arsredovisning_2013
Verksamhetsberättelse 2013
verksamhetsberattelse_2013

Årsredovisning 2012
arsredovisning_2012
V
erksamhetsberättelse
verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2011
Ladda ner här!
Verksamhetsberättelse
Ladda ner här!
Årsredovisning 2010
Ladda ner här!

Stadgar

§ 1. Föreningens namn:

 • Svenska addisonföreningen

§ 2. Säte:

 • Stockholms kommun

§ 3. Ändamål:

 • Sprida kunskap och information om addisons sjukdom. Föreningen skall även vara en portal för personer med addisons sjukdom där de kan få hjälp och stöd.

§ 4. Räkenskapsår:

 • 1 januari till 31 december

§ 5. Regler för hur verksamheten skall bedrivas:

 • Att sprida kunskap och information om addisons sjukdom genom media.
 • Vara lättillgänglig för personer med sjukdomen.
 • Ge stöd
 • Rapportera om det senaste inom forskning.
 • Stötta och hjälpa personer att få svar på sina frågor.
 • Medlemmarna kan i forumet diskutera öppet om sjukdomen och ställa frågor.
 • Publicera personer med addisons sjukdoms egna berättelser för att de på så vis kan hjälpa nydiagnostiserade att inte känna sig ensamma.
 • Via länkar kan besökarna hitta flera användbara sidor om sjukdomen som kan ge en mer komplett bild över sjukdomen.
 • Hjälpa forskarna att nå personer med sjukdomen.
 • Med hjälp av att sälja produkter med föreningsnamnet i webbshopen få ekonomiska möjligheter att sprida information om sjukdomen och addison. se vidare i media.

§ 6. Regler för medlemskap och uteslutning

 • Personer och anhöriga med sjukdomen kan bli medlemmar.
 • Personer som ej har sjukdomen eller någon nära anhörig men är intresserade av att stödja föreningen kan bli stödmedlem.
 • Medlemsavgift skall erläggas en gång om året.
 • Regler för hur medlemsavgiften fastställs sker vid årsmötet.
 • Medlem som inte betalar sin medlemsavgift senast på förfallodagen utesluts ur föreningen månaden efter.
 • Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på något vis skadar föreningen utesluts.

§ 7. Uppgift om beslutande organ

 • Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 8. Årsmöte

 • Årsmötet hålls senast innan juni månads utgång.
 • Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det är nödvändigt.
 • Årsmötet tar upp ev. motioner från medlemmarna och styrelsen.
 • Årsmötets dagordning:
 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av föreningens räkenskapsår.
 5. Val av styrelseledarmöten och ordförande (2 år), kassör (1 år), revisor (1 år).
 6. Val av suppleanter och revisor.
 7. Val av valberedare.
 8. Bestämma om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseordförande samt firmatecknare.
 10. Mötets avslutande.

§ 9. Styrelsen

 • Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter samt minst en suppleant.
 • På årsmötet utses ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
 • På årsmötet utses revisor, revisorsuppleant och valberedare.
 • Styrelsen sammanträder minst en gång om året.

§ 10. Ändring av stadgarna

 • Stämman tar beslut av stadgeändringar.

§ 11. Upplösning av föreningen

 • Beslut om en ev. upplösning av föreningen tas vid ett årsmöte eller en extrastämma.
 • Ett ev. överskott av föreningens ekonomiska tillgångar överlåts till forskning på Addisons sjukdom.