Addison på hund.

Addisons sjukdom på hundar.
Likheten mellan hund och människa är ganska stor. Vi människor blir saltsugna och blir pigmenterade. Det är svårare att se på hund. Däremot är resten av de huvudsakliga symtomen desamma. allmän trötthet, muskelsvaghet, diarrèe, ökad törst och aptitlöshet. Addisons sjukdom är vanligare på hund än på människa. Allra vanligast är den hos storpudel. Medicinering är livslång och består av kortison och mineralkortikoider. Precis som hos oss människor. Man går efter kroppsvikt eller kroppsyta. Initialt krävs täta blodprovskontroller, inklusive kalium och natrium. Allt eftersom hunden stabiliserats kan blodprovsintervallen utökas individuellt beroende på hur hunden mår.

Medicinering kan se ut så här:
Prednisolon 0,25-0,5 milligram per kilo och Florinef 0,01-0,02 milligram per kilo hund. När kortisonet och Florinefen är rätt inställt kan hunden leva ett hyfsat liv.
Vissa vetrinärer behandlar hundar med hydrokortison och Florinef, precis som hos människa.

Vid Addisonkris.
Vid en akut kris då är det viktigt att återställa vätskebalansen och blodtryck, korrigera elektrolytbalans, ge kortison och korrigera eventuell acidos. Man ger Prednisolon 4-20 mg / kg I.V. och / eller Dexamethason 0,05-0,1 mg/kg i droppet. Man ger också mineralkortikoider desoxycocosteronacetat, DOCA, 0,2 – 0,4 mg/kg i.m. Andra behandlar hunden med Solu-Cortef och saltlösning vid Addisonkris, precis som hos människa.
Hunden kan drabbas av kris på grund av kräkningar och magsjuka, trauma och infektion och feber. Blir hunden sjuk måste kortisonet ökas. Hjälper inte det måste hunden åka in akut till vetrinär.

Addisonamulett.
Även hunden behöver bära en Addisonamulett ifall den skulle springa bort. Vi har nu amulett till hund med tom baksida. Vi har för tillfället slut på amuletter.

Det pågår sedan en tid ett projekt om Addison på hund. Läs här om Addisonprojektet.

Storpudel, Bearded collie & Portugisisk vattenhund.

Hos en hund med Addisons sjukdom bryter immunförsvaret av okänd anledning ner binjurebarkens vävnad. När immunförvaret inte känner igen kroppsegen vävnad kallas det autoimmunitet. Addisons sjukdom är en av många sjukdomar associerade med just autoimmunitet. Orsaken till den här typen av sjukdomar är troligen effekter av både gener och miljöfaktorer. Detta innebär att en hund med en viss uppsättning gener som exponeras för vissa miljöfaktorer drabbas av sjukdomen. Addisons sjukdom är överrepresenterad hos vissa hundraser och drabbar även människor i en omfattning som indikerar skillnader i ärftlig benägenhet för att drabbas.
Binjurebarken har normalt som uppgift att utsöndra livsnödvändiga hormoner. Av dessa hormoner är kortisol bland de viktigaste då det hjälper till att balansera kroppen i stressituationer genom att reglera blodtryck och hjärtfrekvens. Om sjukdomen går obehandlad under en längre tid kan hunden drabbas av en ”Addison-kris” som är en livshotande stadium där blodcirkulationen sviktar och återförseln av blod till hjärtat är otillräcklig. Hundar som har Addisons sjukdom uppvisar diffusa symtom som allmän trötthet, muskelsvaghet, diarrèe, ökad törst och aptitlöshet. Diagnosen ställs genom ett s.k. ACTH test där man stimulerar hormonutsöndringen från binjurebarken och sedan mäter koncentrationen kortisol i blodet före och efter stimulering.
Vårt mål är att identifiera de gener som ökar riskerna för att drabbas av Addisons sjukdom. På så vis kan man kanske bättre förstå sjukdoms uppkomst och behandlingsmöjligheter, samt långsiktigt minska frekvensen av sjukdomen hos de drabbade raserna. En Addisonhund går inte att bota utan måste behandlas med de hormoner den saknar för att kunna leva vidare.

addisonprojektet

Helena har startat en Facebook grupp för alla er som har en hund med Addison.
Välkommen här: https://www.facebook.com/groups/943692206970448