Medicinering vid Addisons sjukdom

Medicinering vid Addisonkris

100 mg Solu-Cortef och dropp med saltlösning. Sedan 100 mg Solu-Cortef var
6:e timme tills patienten kan ta kortison oralt 2 x normal dos i 12 – 24 timmar
och för att sedan långsamt trappa ner enligt gängse schema.

 Medicinering varje dag

Hur man skall medicinera i vardagen är ett ständigt pussel. Vi är alla olika med olika behov och stresstolerans. Vi kan inte råda i individuella fall utan vi ger en allmän information.
Vissa tar hydrokortison av olika fabrikat såsom Orion 10 mg, Orifarm 10 mg, Kortifarm 20 mg och licenspreparatet Mepha 10 mg. En del tar Plenadren 20 mg och som även finns i 5 mg. För barn finns Alkindi 1 mg, 2 mg och 5 mg och även APL motsvarande styrkor. Just nu är en del hydrokortison restnoterade vilket innebär bekymmer för mång patienter.

Somliga tar hydrokortisonet 2 – 4 ggr /dag utom de som tar Plenadren. Den skall endast tas på morgonen och skall räcka över hela dygnet.
Om patienten inte mår bra på ett hydrokortison bör man byta till ett annat märke.

Som princip är att stå på lägsta möjliga dos vilket innebär att man kan behöva öka på vid behov. Att öka sin dos vid extraordinära situationer under kortare perioder gör ingen skada. Samtliga med binjurebarksvikt bör ha Solu-Cortef hemma. Det är ett hydrokortison som ges intramuskulärt. Intravenöst endast av sjukvårdspersonal. Nu har ca 90 % Solu-Cortef hemma och de allra flesta har fått sprutträning. Vid en Addisonkris kan patienten själv eller en anhörig ge en spruta och sedan ringa ambulans. Det är mycket viktigt att patienten får saltdropp.

En normal dos hydrokortison: 15 – 30 mg hydrokortison per dag, fördelat på 2 – 4 ggr om dagen, med högsta dosen på morgonen.

En normal dos Florinef: 0,05 – 0,2 mg per dag. En normal dos (Prasteron) DHEA: 10 – 50 mg per dag. Den normala kortisondosen är för normala förhållanden. För det mesta går det bra att hålla den normala dosen och patienten bör inte höja sin dos i onödan. Det är viktigt att patienten lär känna sin kropp och ökar när det behövs. Känner patienten sig riktigt dåligt är det självklart att höja dosen. Man kan även höja inför något som är stressande.

Florinef kan ökas om patienten svettas extra mycket av olika anledningar eller om blodtrycket ligger alldeles för lågt.

Läs mer på vår hemsida addison.se

 

Medicinering vid sjukdom & stress

Influensa / infektion / kräkning / trauma / operation / undersökningar

Influensa och Infektion med feber

Drabbas patienten av en infektion med feber höjer man dosen enligt schema för feber.
Beroende på grundtemperatur, höjer man sin normala dos per grad.
>38 grader 2 x normal dos
>39 grader 3 x normal dos

Influensa eller infektion med hög feber eller med svår sjukdomskänsla
Då bör patienten uppsöka akuthjälp på sjukhus.

Vi svår covid
Då behövs Solu-Cortef och natriumdropp. Därutöver, extra ”covid-kortison”, ges först efter
ca 7 dagars sjukdom om prover visar att det finns onormal inflammation.

Kräkning
Maginfluensa med kräkning är ett allvarligt tillstånd för en Addisonsjuk.
Det uppstår kroppslig stress och om personen inte får behålla sitt kortison kan det vara
direkt livsfarligt. Vid kräkning mer än en gång bör akutsjukvård uppsökas.
Kräkning kan även vara ett tecken på en Addisonkris. Då är det extra viktigt att snabbt
få Solu-Cortef och dropp med koksaltlösning.

Om det är långt till sjukhus eller att väntan blir lång efter ambulans bör patienten
ge sig en spruta Solu-Cortef. Ambulanspersonalen bör även kunna ge kortison
och dropp på plats.

Olycka med kroppskada
Vid en allvarlig kroppskada är det viktigt att snabbt få kortison för att undvika chock.
Patienten bör omedelbart ta minst 50 mg hydrokortison i tablettform. Om det finns
möjlighet, bör patienten ge sig en spruta Solu-Cortef. Ett brutet ben eller arm, liksom
brännskada eller blödning kan vara allvarligt för en Addisonsjuk. Ambulansteamet
bör ge Solu-Cortef och dropp med koksaltlösning redan i ambulansen. Hydrokortison
och dropp är extra viktigt för en Addisonsjuk, för att undvika en Addisonkris med
cirkulationssvikt.

Medicinering vid operation

Operation
Operation med lokal bedövning 100 mg Solu-Cortef I.M. före bedövning. Dubbel dos
12 – 24 timmar efter. Rådgör alltid med en endokrinolog.

Vid större operation
100 mg Solu-Cortef I.V. bör ges innan sövning. Solu-Cortef skall ges i dropp med
koksaltlösning under operationen och sedan ges 100 mg Solu-Cortef var 4 – 6:e tim
I.V./I.M. och dropp med koksaltlösning tills patienten kan äta och dricka. Dubbel
tablettdos de närmaste 48 timmarna med ersättning av florinef. Patienten kan återgå
till normal dos, om det inte uppstår komplikationer med feber och infektion.

Vid mindre operation
Borttagning av födelsemärken och liknande mindre ingrepp brukar inte kräva extra
medicinering. Om patienten är orolig kan dubbel dos tas innan ingreppet.

Medicinering vid undersökningar

Undersökningar
Vid koloskopi eller röntgen med kontrast:
Vid kraftig laxering inför undersökningar som till exempel koloskopi bör en endokrinolog
konsulteras. Patienten kan komma att behöva läggas in för extra kortison och dropp.
100 mg Solu-Cortef I.M. precis innan undersökningen. Sedan 2 x normal dos i ca 12 – 24 timmar
för att sedan återgå till normal dos. Rådgör gärna med en endokrinolog. Vid endoskopi och
astroskopi 50 – 100 mg Solu-Cortef I.M. precis innan undersökningen. Patienten bör sedan ta
2 x normal dos i ca 12 – 24 timmar och för att sedan återgå till normal dos.